Công thức tính độ chặt K, Phương pháp đo xác định hệ số K

Nhiều người muốn xác định độ chật K của đất những chưa thuộc công thức tính độ chật K. Bài viết này không những cung cấp lý thuyết tính toán theo tiêu chuẩn 8730 : 2012 mà còn cung cấp cho các bạn cách tính độ chặt k theo file excel tính độ chặt k giúp bạn nhanh chóng tính toán nó ngay tại công trường.

Độ chật K là gì?

Độ chặt K còn được gọi là "compaction coefficient" hoặc "compaction factor" trong tiếng Anh, là một tham số quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật và xây dựng. Nó thể hiện tỷ lệ giữa khối lượng thể tích của đất khô sau khi nén tại hiện trường so với khối lượng thể tích lớn nhất mà đất có thể đạt được khi nén trong điều kiện thí nghiệm.

Nếu giá trị "độ chặt K" là 0.95, điều này ám chỉ rằng quá trình nén đất tại hiện trường đã làm cho đất đạt được 95% khối lượng thể tích so với khối lượng thể tích lớn nhất mà nó có thể đạt được trong điều kiện thí nghiệm. Thông số này thường được áp dụng để đánh giá tính chất cơ học và đảm bảo tính chất nén của đất trong các dự án xây dựng và hạ tầng.

Công thức tính độ chật K

Công thức tính độ chặt K được tính dựa trên khối lượng thể tích đất khô sau khi đạt được độ chặt tại hiện trường (Vd) và khối lượng thể tích đất khô lớn nhất mà đất có thể đạt được khi nén trong điều kiện thí nghiệm (Vmax). Công thức tính toán như sau:

Công thức tính độ chặt K

Trong đó:

  • K là độ chặt K.
  • Vd là khối lượng thể tích đất khô sau khi đạt được độ chặt tại hiện trường.
  • Vmax là khối lượng thể tích đất khô lớn nhất mà đất có thể đạt được khi nén trong điều kiện thí nghiệm.

Khi giá trị của K là 1, đất đã đạt được độ chặt tối đa trong điều kiện thí nghiệm. Khi giá trị K thấp hơn, điều này cho thấy đất tại hiện trường không đạt được độ chặt tương tự như trong điều kiện thí nghiệm, có thể do các yếu tố khác nhau như môi trường, quá trình nén, v.v.

Vui lòng chú ý rằng các đơn vị của Vd và Vmax cần phải thống nhất, chẳng hạn như mét khối hoặc feet khối, tùy thuộc vào hệ thống đơn vị được sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể.