QCVN 03-2012/BXD: Nguyên tắc phân loại phân cấp công trình

Nội dung của QCVN 03-2012/BXD:Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình


Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình

QCVN 03-2012/BXD: Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

1. Quy định chung QCXDVN 03-2012/BXD

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân loại, phân cấp và xác định cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (gọi tắt là phân loại, phân cấp công trình) nhằm làm cơ sở để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật khi lập và xét duyệt các dự án đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

1.3. Xác định cấp công trình

Cấp công trình hoặc cấp các hạng mục công trình trong dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo do chủ đầu tư xác định và phải được người quyết định đầu tư phê duyệt.

1.4. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu được viện dẫn trong quy chuẩn này bao gồm:

  • QCVN 02-2009/BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
  • QCXDVN 05-2008/BXDQuy chuẩn xây dựng Việt Nam- Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khỏe.
  • QCVN 06-2010/BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

1.5. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.5.1. Công trình xây dựng

Sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

1.5.2. Nhà (tòa nhà)

Công trình xây dựng có chức năng chính là bảo vệ, che chắn cho người hoặc vật chứa bên trong; thông thường được bao che một phần hoặc toàn bộ và được xây dựng ở một vị trí cố định.

1.5.3. Công trình dân dụng

Công trình xây dựng bao gồm các loại nhà ở, nhà và công trình công cộng.

…………………………………

Trên đây là phần nhỏ của tài liệu.


Để có thể xem toàn bộ quy chuẩn các bạn có thể tải ở link sau:

Link download:

Tiêu chuẩn

tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.

Các bài có thể liên quan tới bài viết :

Quy định chung QCVN 06-2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn TCVN 9360-2012: Xác định độ lún công trình Dân dụng và Công nghiệp .

Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 :Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép

TCVN 9364-2012 nhà cao tầng – kỹ thuật đo đạc trong thi công

QCXDVN 05-2008/BXD : Nhà ở và công trình công cộng.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!