TCVN 9381:Đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà hot nhất2024

tcvn 9381

TCVN 9381-201: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà:

1 Phạm vi áp dụng đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.

1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

2 Tài liệu viện dẫn

TCVN 2737:1995, Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5573:1991, Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5575:2012, Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

PHỤ LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Ký hiệu

4. Trình tự đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

4.1 Nội dung và phạm vi đánh giá

4.2 Khảo sát sơ bộ

4.3 Khảo sát chi tiết

4.4 Phân tích, đánh giá

4.5 Lập báo cáo

5. Phương pháp đánh giá

5.1 Nguyên tắc đánh giá tổng hợp

5.2 Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện

5.2.1 Nguyên tắc chung

5.2.2 Đáng giá nền móng

5.2.3 Đánh giá cấu kiện kết cấu xây gạch

5.2.4 Đánh giá cấu kiện kết cấu gỗ

5.2.5 Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép

5.2.6 Đánh giá cấu kiện kết cấu thép

5.3 Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

5.3.1 Nguyên tắc đánh giá chung

5.3.2 Phân cấp nguy hiểm của nhà

5.3.3 Nguyên tắc đánh giá tổng hợp

5.3.4 Phương pháp đánh giá tổng hợp

Phụ lục A (Tham khảo) Trình tự và nội dung khảo sát kỹ thuật nhà

Phụ lục B (Tham khảo) Vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép

Phụ lục C (Tham khảo) Vết nứt trong két cấu xây gạch

Phụ lục D (Tham khảo) Ví dụ tính toán

Trên đây là phần nhỏ của tài liệu.


Tiêu chuẩn TCVN 5575-2012

tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.

Các bài có thể liên quan tới bài viết :

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2012 

TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 198-1997.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012.

Sổ tay thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất theo TCVN 375-2006:.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!