TCVN 9395-2012: Tiêu chuẩn thiết kế cọc khoan nhồi mới nhất

TCVN 9395-2012: Tiêu chuẩn thiết kế cọc khoan nhồi : TCVN 9395-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 326-2004 1. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cọc...